Hoezo verschil?

[:nl]DiscriminationIk ben tegen discriminatie. In welke vorm dan ook, geslacht, religie, geaardheid, afkomst, het maakt niet uit. Voor mij is iedereen per definitie gelijk. Sterker nog, ik kan het mij heel moeilijk voorstellen dat er mensen zijn die daar anders over zouden kunnen denken.

Wij zijn nu eenmaal allemaal geboren zoals we zijn en hebben daar geen enkele inspraak in gehad of invloed op uit kunnen oefenen. Dus hoe kunnen wij het anderen dan kwalijk nemen dat zij anders zijn? Voor hetzelfde geld was het ons overkomen en waren wij mogelijk het slachtoffer geweest van discriminatie. En omdat we dat dan vast niet leuk zouden hebben gevonden, doe je dat ook een ander niet aan. Simpel.

Dat betekent echt ook dat ook, misschien nog wel meer dan vroeger, om mij heen kijk. En dan krijg je toch de indruk dan dat veel mensen daar anders nog over denken. En gelijk vaak is dat dan gelijk een onderwerp waar men eigenlijk liever niet over praat. Want stel je voor dat de ander er een andere mening over op na houdt dan jij. Voor je het weet heb je een conflict en dan kun je het er dus maar beter niet over hebben.
Maar dat soort fijngevoeligheden interesseren mij niet meer. Het klinkt misschien wat cru, maar waarom zou ik niet mogen signaleren wat ik zie? Of je er iets mee doet is dan nog steeds je eigen zaak, maar in mijn blog mag ik wel laten weten hoe ik er over denk.

Wat je heel vaak ziet bij discriminatie, is dat opvallend veel argumenten gegeneraliseerd worden. Als je bijvoorbeeld een niet zo slimme Belg kent, dan zouden ze daarmee allemaal dom zijn. Als je daar dan iets van zegt dan krijg je steevast als reactie te horen dat het maar een grapje was. Dat zal best, maar ik heb met name hier in het zuiden van Nederland toch daadwerkelijk mensen (waaronder diverse ambtenaren) meegemaakt die er wel heilig in geloofden. En het zelfs als reden aanvoerden om niet met een Belgisch bedrijf te willen overleggen. Dat alles tot mijn stomme verbazing, want de eerste Belg die ik leerde kennen was juist bijzonder slim. En hoewel naderhand bleek dat ze dat niet allemaal waren, ben ik er absoluut van overtuigd dat ze zeker niet dommer zijn dan de gemiddelde Nederlander.

Een andere vorm van discriminatie, die gelukkig langzamerhand wel iets aan het afnemen is maar nog steeds bestaat, is de angst voor een andere seksuele geaardheid. Voor mij werkelijk onbegrijpelijk, want wat kan dat nu voor kwaad opleveren? Hij of zij is homoseksueel. Nou en? Ik ken genoeg mensen die homofiel zijn en meestal zijn ze eerder bereid om hulp te bieden dan menig heteroseksueel. En hoezo anders denkend? Marian en ik hebben werkelijk historische avonden meegemaakt met een paar lesbiennes, waarbij de tranen van het lachen voortdurend over je wangen biggelden. Stuk voor stuk gewone gezellige, behulpzame, fijne mensen, waar geen enkele bedreiging vanuit ging. En die zou je moeten voeroordelen omdat ze…? Kom op zeg!

En om deze blog vandaag mee te beëindigen, het neerkijken op een ander geslacht is ook zo’n merkwaardig fenomeen. Zo valt mij bijvoorbeeld nog vaak de (veronderstelde) superioriteit van mannen ten opzichte van vrouwen op. Bijvoorbeeld het beeld dat mannen, ik neem nu maar even een voorbeeld, beter kunnen autorijden dan vrouwen. Reden waarom men altijd zelf maar achter het stuur gaat zitten. En volgens hen ook zelfs moeten gaan zitten, zelfs op vakantie uren achtereen, omdat “zij” dat niet aan kan. Met als verontschuldiging dat als je het niet gelooft, het haar zelf maar moet vragen. En nee, inderdaad. Dat autorijden durft ze nu het echt niet meer. Vind je het gek? In al die jaren heeft ze namelijk nooit de kans gehad om ervaring op te doen. Continue weggedrukt door een zelfverzekerd haantje. “Hij vind het zo leuk”, hoor je dan, “dus ik laat hem zijn gang maar gaan”. Lang leve de emancipatie dames!

Ik ben in elk geval blij dat ik Marian altijd heb laten rijden. Van begin af aan, want ik zat gedurende mijn werk al genoeg achter het stuur. En als ik eerlijk ben, ze rijd ook beter. Weliswaar heeft ze geen enkel richtingsgevoel, maar juist daardoor is ze voorzichtiger in het verkeer. En rijdt ze ondertussen wel overal vrolijk rond. In Nederland, Frankrijk en zelfs in Groot Brittannië, waar iedereen hardnekkig aan de verkeerde kant van de weg blijft rijden.
Mannen, vrouwen, homoseksuelen of buitenlanders? Ik ben gewoon blij dat al die verschillen er zijn..[:en]DiscriminationI am opposed to discrimination. In any form whatsoever, gender, religion, sexual orientation, national origin, it does not matter. For me everyone is by definition equal. In find it in fact very difficult to imagine that there are people who might think differently.

We are, after all born as we are and were not allowed to have any input or influence. So how can we blame others that they are different? There was every chance that it could happen to us and than we could possibly been the victim of discrimination ourselfs. And because we surely didn’t want that, you don’t want it for someone else. Simple.

However, perhaps even more than before, when I look around me, I notice that many people think otherwise. And often it’s a subject that no one rather like to talk about. Because they are afraid that the other peson maybe is holding a different opinion. And before you know, you are in a conflict, so it’s better not to talk about it at all.
But that kind of sensitivities do not interest me anymore. It may sound harsh, but why would I not identify what I see? Whether you do something with it is still your own decision, but in my blog, I’m allowed to let you know how I think about it.

What you very often see in case of discrimination is that a lot of the arguments are generalized. For example if you have met a not so clever Belgian, that means they are thus all stupid. And if you say something about that, then they will always tell you that it was only a joke. Yeah of course, but especially here in the south of the Netherlands I actually met many people (including several civil servants) who really believed it. And even found it a justification to not consult with a Belgian company. All to my amazement, because the first Belgian I met, was really very clever. And although later revealed that they were not all the same, I am absolutely convinced that they are certainly not more stupid than the average Dutchman.

Another form of discrimination, which fortunately is gradually decreasing but still exists, is the fear of a different sexual orientation. For me really incomprehensible, what harm can it cause? He or she is homosexual. So what? I know plenty of people who are gay and usually they are more willing to help than most heterosexuals. And what do you mean by a differently thinking? Marian and I had truly historic evenings with a few lesbians, where the tears of laughter constantly were running down our cheeks. Each of them ordinary pleasant, helpful, nice people, in which was no threat whatsoever. And you should judge them because they …? Come on!

And to end this blog today, looking down at another gender is also such a remarkable phenomenon. For example, I notice often the (supposed) superiority of men over women. For example, the idea that men can drive better than women. Reason why they always sit behind the steering wheel. According to them even must sit, even on vacation for many hours, because “she” is unable to. And when you don’t believe me, ask her yourself! No, indeed, now she really not dare to drive. You find it strange? Because after all those years she never had the chance to gain experience. Continuously pushed away by a confident cock. “He likes it so much, so I let him have his way”, they will tell you. Yeah, long live the emancipation ladies!

I’m at least glad that I’ve always let Marian drive. From the beginning, because I was during my work enough behind the steering wheel. And if I’m honest, she is a better driver too. Although she has no sense of direction whatsoever, but precisely because of that she is more cautious in traffic. And she drives everywhere. In the Netherlands, France and even in Britain, where everyone stubbornly continues to drive on the wrong side of the road.
Men, women, homosexuals or foreigners? I’m just glad that all these differences are there..[:]

6 comments on “Hoezo verschil?
 1. Bert Smolders says:

  Ook uit mijn hart gegrepen deze blog maar waarom rijden de Engelsen dan hardnekkig aan de verkeerde kant van de weg. Daar kunnen ze echt niets aan doen, ze weten niet beter.

 2. Rene says:

  Geen idee. Ik heb het ze wel gevraagd, maar ze blijken dus ook geen Nederlands te kunnen praten. Je verstaat er werkelijk niets van. Eigenaardig land, maar wel mooi!

 3. Leentje Schepers says:

  …” want de eerste Belg ……….dat ze zeker niet dommer zijn dan de gemiddelde Nederlander.”…….
  Niet dommer dan de gemiddelde Nederlander??? Merk ik hier een beetje discriminatie, minachting voor het ‘domme Belgske” ??? Nee, toch? Wij móeten zo zijn anders hadden jullie toch geen reden om Belgenmoppen te maken.

  • Rene says:

   Haha Leentje, het is hoe men het leest. “Zeker niet dommer” kan uiteraard ook inhouden dat ik ze dus eigenlijk slimmer vind en daarmee is dit (althans voor een Nederlander) nog best slim geformuleerd… 😉

 4. Leentje Schepers says:

  Ik zie dat jij nog best een slimmerd bent, fijn, en ook zin voor humor, nog fijner.

 5. René Stender says:

  😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =